พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 20

เล่ม 13 ส่วน 20

 • 8.4 ทิพพโสตธาตุญาณ 
 • 8.5 เจโตปริยญาณ 
 • 8.7 ทิพพจักขุญาณ 
 • 8.8 อาสวักขยญาณ 
 • 8. สมณมุณฑิกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร   
 • 1. ดิรัจฉานกถา 
 • 2. วาทะของปริพาชก  
 • 3. เสขธรรม 
 • 4. เสขธรรมว่าด้วยศีล 
 • 5. เสขธรรมว่าด้วยความดำริ  
 • 6. อเสขธรรม 10 ประการ  
 • 9. จูฬสกุลุทายิสูตร  ว่าด้วยปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรเล็ก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน