พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 29

เล่ม 40 ส่วน 29

  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
  • 2. สหชาตวาร 
  • 3. ปัจจยวาร    
  • 4. นิสสยวาร    
  • 5. สังสัฏฐวาร    
  • 6. สัมปยุตตวาร    
  • 7. ปัญหาวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok