พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 13

เล่ม 45 ส่วน 13

 • 7. สัปปัจจยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 9. สนิทัสสนทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 11. รูปีทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 12. โลกิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 17. อาสวสาสวทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 20. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 50. ปรามาสทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 55. สารัมมณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 56. จิตตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 57. เจตสิกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน