พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 26

เล่ม 22 ส่วน 26

  • 2. มิคสาลาสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อมิคสาลา
  • 3. อิณสูตร ว่าด้วยความเป็นหนี้
  • 4. มหาจุนทสูตร ว่าด้วยพระมหาจุนทะ
  • 5. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ 2 
  • 7. เขมสูตร ว่าด้วยพระเขมะ
  • 8. อินทริยสังวรสูตร ว่าด้วยอินทรียสังวร
  • 9. อานันทสูตร ว่าด้วยคุณธรรมของพระอานนท์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน