พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 33

เล่ม 29 ส่วน 33

  • ว่าด้วยความรู้จักประมาณ 2 อย่าง (ต่อ)  
  • ว่าด้วยความตรึก 9 อย่าง
  • ว่าด้วยธุลี 5 อย่าง 
  • ว่าด้วยจิตหลุดพ้น 12 ขั้น
  • ว่าด้วยกาลแห่งสมถะและวิปัสสนา
  • อธิบายคำว่า ภควา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน