พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 32

เล่ม 43 ส่วน 32

 • 98. นิยตทุกะ     
 • 1-6. ปฏิจจวาร เป็นต้น        
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม      
 • 99. สอุตตรทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร      
 • 100. สรณทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น     
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยจตุกกนัย     
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน