พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 15

เล่ม 42 ส่วน 15

 • 4. สัญโญชนโคจฉกะ    
 • 20. สัญโญชนทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม     
 • 2. สหชาตวาร    
 • 3. ปัจจยวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 21. สัญโญชนิยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 22. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน