พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 4

เล่ม 27 ส่วน 4

 • 6. นตังทัฬหวรรค หมวดว่าด้วยเครื่องผูกที่มั่นคง 
 • 1. พันธนาคารชาดก ว่าด้วยเครื่องผูก 
 • 2. เกฬิสีลชาดก ว่าด้วยผู้มีปกติมัวเมาในการเล่น 
 • 3. ขันธชาดก ว่าด้วยขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ ได้ 
 • 4. วีรกชาดก ว่าด้วยกาวีรกโพธิสัตว์ 
 • 5. คังเคยยชาดก ว่าด้วยเต่างามกว่าปลาในแม่น้ำคงคา 
 • 6. กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยนกและเต่าช่วยกวาง 
 • 7. อัสสกชาดก ว่าด้วยพระนางอุพพรีเทวีของพระเจ้าอัสสกะ 
 • 8. สุงสุมารชาดก ว่าด้วยปัญญาของจระเข้  
 • 9. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยไก่ฉลาดเอาตัวรอดได้ 
 • 10. กันทคลกชาดก ว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น 
 • 7. พีรณถัมกวรรค หมวดว่าด้วยป่าข้าพีรถัมภกะ 9
 • 1. โสมทัตตชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสมทัตต์ 9
 • 2. อุจฉิฏฐภัตตชาดก ว่าด้วยพราหมณ์บริโภคอาหารที่เป็นเดน 
 • 3. ภรุราชชาดก ว่าด้วยพระราชาแคว้นภรุ 9 
 • 4. ปณณนทีชาดก ว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่น้ำที่เต็มฝั่ง 
 • 5. กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่า  
 • 6. มัจฉชาดก ว่าด้วยปลาเร่าร้อนเพราะไฟราคะ 
 • 7. เสคคุชาดก ว่าด้วยนางเสคคุ  
 • 8. กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าโกง 
 • 9. ครหิตชาดก ว่าด้วยพญาวรนรติเตียนมนุษย์ผู้ครองเรือน 
 • 10. ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นธงชัย 
 • 8. กาสาวรรค หมวดว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์  
 • 1. กาสาวชาดก ว่าด้วยผู้ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
 • 2. จูฬนันทิยชาดก ว่าด้วยพญาวานรจูฬนันทิยะ 9
 • 3. ปุฏภัตตชาดก ว่าด้วยห่อข้าวเปล่า 9 
 • 4. กุมภีลชาดก ว่าด้วยจระเข้สรรเสริญพญาวานร 
 • 5. ขันติวัณณนชาดก ว่าด้วยการพรรณนาขันติ 
 • 6. โกสิยชาดก ว่าด้วยผู้รู้กาลควรไม่ควรเหมือนนกเค้าแมว 
 • 7. คูถปาณกชาดก ว่าด้วยหนอนท้าช้างสู้  
 • 8. กามนีตชาดก ว่าด้วยคนที่ถูกความอยากครอบงำ 
 • 9. ปลายิตชาดก ว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบ 
 • 10. ทุติยปลายิตชาดก ว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบ เรื่อง 2 
 • 9. อุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยรองเท้า 9
 • 1. อุปาหนชาดก ว่าด้วยการใช้ศิลปะในทางที่ผิดก่อให้เกิดโทษเหมือนรองเท้ากัด 
 • 2. วีณาถูณชาดก ว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณ 9
 • 3. วิกัณณกชาดก ว่าด้วยกามคุณเช่นกับชนัก 
 • 4. อสิตาภูชาดก ว่าด้วยพระนางอสิตาภู 
 • 5. วัจฉนขชาดก ว่าด้วยวัจฉนขดาบส 
 • 6. พกชาดก ว่าด้วยนกยางเจ้าเล่ห์ 
 • 7. สาเกตชาดก ว่าด้วยทรงปรารภพราหมณ์ชื่อสาเกต 
 • 8. เอกปทชาดก ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวทำให้บรรลุประโยชน์ได้หลายอย่าง 9
 • 9. หริตมาตชาดก ว่าด้วยกบเขียวสอนงู 
 • 10. มหาปิงคลชาดก ว่าด้วยพระเจ้าปิงคละ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน