พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 11

เล่ม 34 ส่วน 11

 • อัพยากตบท (ต่อ)
 • อัพยากฤตที่เป็นอกุศลวิบาก
 • ปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบาก
 • มโนธาตุที่เป็นอุกุศลวิบาก
 • มโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบาก 
 • อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกกิริยา
 • มโนธาตุที่เป็นกิริยา
 • มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหารคตด้วยโสมนัส
 • มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหารคตด้วยอุเบกขา
 • กามาวจรกิริยาจิตที่เป็นสเหตุกะ
 • รูปาวจริกิริยาจิต
 • อรูปาวจรกิริยาจิต
 • 2.รูปกัณฑ์ 
 • อุทเทส 
 • เอกกมาติกา 
 • ทุกมาติกา  
 • รวมรูปหมวดละ 2 
 • ปกิณณกทุกะ  
 • วัตถุทุกะ
 • อารัมมณทุกะ
 • อายตนทุกะ
 • ธาตุทุกะ 
 • อินทริยทุกะ
 • สุขุมรูปทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน