พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 9

เล่ม 9 ส่วน 9

  • คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์     
  • เรืองศีลและปัญญา     
  • พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอุบาสก     
  • 5. กูฏทันตสูตร      
  • เรื่องพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขาณุมัต     
  • ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์กูฏทันตะ     
  • พราหมณ์กูฏทันตะแสดงพระพุทธคุณ     
  • เรื่องยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน