พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 18

เล่ม 16 ส่วน 18

 • 6. อสนิสูตร ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้า
 • 7. ทิทธสูตร ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญ
 • เปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษ
 • 8. สิคาลสูตร ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
 • เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อน
 • 9. เวรัมภสูตร ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
 • นกถูกลมบ้าหมูพัด
 • 10. สคาถกสูตร ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญมีอบายเป็นผล
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. สุวัณณปาติสูตร ว่าด้วยถาดทองคำ
 • 2. รูปิยปาติสูตร ว่าด้วยถาดรูปิยะ
 • 3-10. สุวัณณนิกขสุตตาทิอัฏฐกะ ว่าด้วยพระสูตร 8 สูตร มีสูตรว่าด้วยทองคำแท่งเป็นต้น
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3
 • 1. มาตุคามสูตร ว่าด้วยมาตุคาม
 • 2. กัลยาณิสูตร ว่าด้วยนางงาม
 • 3. เอกปุตตกสูตร ว่าด้วยบุตรคนเดียว
 • 4. เอกธีตุสูตร ว่าด้วยธิดาคนเดียว
 • 5. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์
 • 6. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 7. ตติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
 • 8. ฉวิสูตร ว่าด้วยผิว
 • 9. รัชชุสูตร ว่าด้วยเชือก
 • 10. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ
 • 4. จตุตถวรรค หมวดที่ 4
 • 1. ภินทิสูตร ว่าด้วยการทำลาย
 • 2. กุสลมูลสูตร ว่าด้วยกุศลมูล
 • 3. กุสลธัมมสูตร ว่าด้วยกุศลธรรม
 • 4. สุกกธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมขาว
 • 5. อจิรปักกันตสูตร ว่าด้วยการหลีกไปไม่นาน
 • 6. ปัญจรถสตสูตร ว่าด้วยราชรถ 500

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน