พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 21

เล่ม 29 ส่วน 21

  • ว่าด้วยผู้มีกุศลถึงพร้อมประกอบด้วยธรรม 4 ประการ  
  • ว่าด้วยการสมาทานวัตรต่างๆ
  • ว่าด้วยเหตุให้เคลื่อนจากศีลวัตร
  • ว่าด้วยกรรมมีโทษและกรรมไม่มีโทษ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน