พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 22

เล่ม 21 ส่วน 22

 • 2. ปริเยสนาสูตร ว่าด้วยการแสวงหา
 • 3. สังคหวัตถุสูตร ว่าด้วยสังคหาวัตถุ
 • 4. มาลุงกยปุตตสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร
 • 5. กุลสูตร ว่าด้วยตระกูล
 • 6. ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
 • 8. พลสูตร ว่าด้วยพละ
 • 9. อรัญญสูตร ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่า 
 • 10. กัมมสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษ
 • 7. กัมมปถวรรค หมวดว่าด้วยกรรมบถ 
 • 1. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
 • 2. อทินนาทายีสูตร ว่าด้วยผู้ลักทรัพย์และผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์
 • 3. มิจฉาจารีสูตร ว่าด้วยผู้ประพฤติผิดในกามและผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
 • 4. มุสาวาทีสูตร ว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
 • 5. ปิสุณวาจาสูตร ว่าด้วยผู้พูดส่อเสียดและผู้เว้่นขาดจากการพูดส่อเสียด
 • 6. ผรุสวาจาสูตร ว่าด้วยผู้พูดคำหยาบและผู้เว้้นขาดจากการพูดคำหยาบ
 • 7. สัมผัปปลาปสูตร ว่าด้วยผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
 • 8. อภิชฌาลุสูตร ว่าด้วยผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา
 • 9. พยาปันนจิตตสูตร ว่าด้วยผู้มีจิตพยาบาทและผู้มีจิตไม่พยาบาท 
 • 10. มิจฉาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
 • 8. ราคเปยยาล
 • 1. สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ยิ่งราคะ 
 • 2. สัมมัปปธานสูตร ว่าด้วยการเจริญสัมมัปปธานเพื่อรู้ยิ่งราคะ
 • 3. อิทธิปาทสูตร ว่าด้วยการเจริญอิทธิบาทเพื่อรู้ยิ่งราคะ
 • 4-30. ปริญญาทิสูตร ว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อกำหนดรู้ราคะ เป็นต้น
 • 31-510. โทสอภิญญาทิสูตร ว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อรู้ยิ่งโทสะ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน