พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 22

เล่ม 22 ส่วน 22

  • 4. ภัททกสูตร ว่าด้วยการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ
  • 5. อนุตัปปิยสูตร ว่าด้วยการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อน
  • 6. นกุลปิตุสูตร ว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี
  • 7. โสปปสูตร ว่าด้วยการนอนหลับ
  • 8. มัจฉพันธสูตร ว่าด้วยชาวประมงจับปลา
  • 9. ปฐมมรณัสสติสูตร ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน