พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 5

เล่ม 20 ส่วน 5

 • อานิสงห์แห่งสุจริต 5 อย่าง
 • การละอกุศลและการบำเพ็ญกุศล
 • ธรรมที่ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ
 • 3. พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาล
 • คติและฐานะ 2 อย่าง เป็นต้น
 • 4. สมจิตตวรรค หมวดว่าด้วยเทวดาพร้อมใจกัน
 • การตอบแทนที่ทำได้ยาก
 • วาทะ 2 อย่าง
 • ทักขิไณยบุคคล 2 จำพวก
 • บุคคลผู้มีสังโยชน์ 2 จำพวก
 • เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท
 • ภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่ม
 • สมัย 2 อย่าง
 • การปฏิบัติที่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสรรเสริญ
 • บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ
 • 5. ปริสวรรค หมวดว่าด้วยบริษัท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน