พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 11

เล่ม 22 ส่วน 11

 • 9. มิจฉาวาจาสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีการเจรจาผิด
 • 10. มิจฉาวายามสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความพยายามผิด
 • 3. คิลานวรรค หมวดว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้
 • 1. คิลานสูตร ว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้
 • 2. สติสุปัฏฐิตสูตร ว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดี
 • 3. ปฐมอุปัฏฐากสูตร ว่าด้วยภิกษุไข้ที่พยาบาลได้ยากและง่าย สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยอุปัฏฐากสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมอนายุสสาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยอนายุสสาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ 2
 • 7. วปกาสสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู่
 • 8. สมณสุขสูตร ว่าด้วยสุขของสมณะ
 • 9. ปริกุปปสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ต้องเดือดร้อน
 • 10. พยสนสูตร ว่าด้วยความวิบัติ
 • 4. ราชวรรค หมวดว่าด้วยพระราชา
 • 1. ปฐมจักกานุวัตตนสูตร ว่าด้วยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยจักกานุวัตตนสูตร ว่าด้วยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ 2
 • 3. ธัมมราชาสูตร ว่าด้วยธรรมราชา
 • 4. ยัสสังทิสังสูตร ว่าด้วยทิศที่กษัตริย์ใช้ประทับ
 • 5. ปฐมปัตถนาสูตร ว่าด้วยความปรารถนา สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน