พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 30

เล่ม 18 ส่วน 30

  • 6. จตุตถสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 4
  • 7. โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานะ
  • 8. วัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยวัจฉโคตรปริพาชก
  • 9. กุตูหลสาลาสูตร ว่าด้วยศาลาถกแถลง
  • 10. อนันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
  • 11. สภิยกัจจานสูตร ว่าด้วยพระสภิยกัจจานะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน