พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 13

เล่ม 28 ส่วน 13

  • 9. วิธุรชาดก ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมี 
  • โทหฬกัณฑ์ ตอนว่าด้วยความแพ้ท้อง 
  • มณิกัณฑ์ 400 ตอนว่าด้วยอานุภาพแก้วมณี 
  • อักขกัณฑ์  ตอนว่าด้วยการเล่นสะกา 
  • ฆราวาสปัญหา ว่าด้วยปัญหาในการอยู่ครองเรือน 
  • ลักขณกัณฑ์ ตอนว่าด้วยลักษณะของบัณฑิต  
  • ราชวสตีธรรม ธรรมสำหรับผู่อยู่ในราชสำกนัก 
  • อนันตรเปยยาล ว่าด้วยเนื้อความที่ย่อไว้ในระหว่าง 
  • สาธุนรธรรมกัณฑ์ ตอนว่าด้วยธรรมของคนดี 
  • กาฬาคิริกัณฑ์ ตอนว่าด้วยภูเขาสีดำ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน