พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 15

เล่ม 17 ส่วน 15

 • 7. ทุติยสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์ สูตรที่ 2 
 • 8. โกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ 
 • 9. ทุติยโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ 2 
 • 10. ตติยโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ 3 
 • 4. กุกกุฬวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน   
 • 1. กุกกุฬสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน 
 • 2. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 3. ทุติยอนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 2 
 • 4. ตติยอนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 3 
 • 5. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 6. ทุติยทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ 2 
 • 7. ตติยทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ 3 
 • 8. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 9. ทุติยอนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ 2 
 • 10. ตติยอนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ 3 
 • 11. นิพพิทาพหุลสูตร ว่าด้วยผู้มากด้วยความเบื่อหน่าย 
 • 12. อนิจจานุปัสสีสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง 
 • 13. ทุกขานุปัสสีสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกข์ 
 • 14. อนัตตานุปัสสีสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นอนัตตา 
 • 5. ทิฏฐิวรรค หมวดว่าด้วยทิฏฐิ   
 • 1. อัชฌัตตสูตร ว่าด้วยสุขและทุกข์ในภายใน 
 • 2. เอตังมมสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเห็นว่านั่นของเรา 
 • 3. โสอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน 
 • 4. โนจเมสิยาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี 
 • 5. มิจฉาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน