พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 27

เล่ม 32 ส่วน 27

  • 41. เมตเตยยวรรค หมวดว่าด้วยพระเมตเตยยะเป็นต้น 
  • 1. ติสสเมตเตยยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติสสเมตเตยยเถระ 
  • 2. ปุณณกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณกเถระ 
  • 2. เมตตคูเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเมตตคูเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน