พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 22

เล่ม 13 ส่วน 22

  • 2. สรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากาม 
  • 3. ปริพาชกชื่อเวขณสะแสดงตนเป็นอุบาสก  
  • 4. ราชวรรค หมวดว่าด้วยพระราชา    
  • 1. ฆฏิการสูตร ว่าด้วยช่างหม้อชื่อฆฏิการะ   
  • 1. เรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี  
  • 2. พระกัสสปพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหม้อชื่อฆฏิการะ 
  • 2. รัฏฐปาลสูตร ว่าด้วยพระรัฏฐปาละ   
  • 1. พราหมณ์และคหบดีชาวเมืองถุลลโกฏฐิตะเข้าเฝ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน