พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 11

เล่ม 31 ส่วน 11

  • 70. ยมกปาฎีหีรญาณนิทเทส แสดงญาณในยมกปาฎิหาริย์ 
  • 71. มหากรุณาญาณนิทเทส แสดงญาณในมหากรุณาสมาบัติ 
  • 72-73. สัพพัญญุตญาณนิทเทส แสดงสัพพัญญุตญาณ 
  • 2. ทิฎฐิกถา ว่าด้วยทิฎฐิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน