พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 6

เล่ม 9 ส่วน 6

 • อุปมานิวรณ์ 5     
 • ปฐมฌาน     
 • ทุติยฌาน     
 • ตติยฌาน     
 • จตุตถฌาน     
 • วิชชา 8 ประการ     
 • 1. วิปัสสนาญาณ    
 • 2. มโนมยิทธิญาณ    
 • 3. อิทธิวิธญาณ    
 • 4. ทิพพโสตธาตุญาณ    
 • 5. เจโตปริยญาณ    
 • 6. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    
 • 7. ทิพพจักขุญาณ    
 • 8. อาสวักขยญาณ    
 • พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสก     
 • 3. อัมพัฏฐสูตร      
 • เรื่องพราหมณ์โปกขรสาติ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน