พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 25

เล่ม 38 ส่วน 25

  • 2. ปวัตติวาร 
  • 2. นิโรธวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร   
  • 3. อนาคตวาร   
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน