พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 10

เล่ม 31 ส่วน 10

  • 55. อาสวักขยญาณนิทเทส แสดงอาสวักขยญาณ 
  • 56-63. สัจจญาณจตุกกทวยนิทเทส แสดงญาณในสัจจะ 4 สองหมวด 
  • 64-67. สุทธิกปฎิสัมภิทาญาณนิทเทส แสดงญาณในปฎิสัมภิทาล้วน 
  • 68. อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส แสดงอินทริยปโรปริยัตตญาณ 
  • 69. อาสยานุสยญาณนิทเทส แสดงอาสยานุสยญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน