พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 18

เล่ม 39 ส่วน 18

  • 3. อนาคตวาร   
  • อนุโลมบุคคล  
  • อนุโลมโอกาส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน