พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 11

เล่ม 23 ส่วน 11

  • 3. ปฐมอัปปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยอัปปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมโลกธัมมสูตร ว่าด้วยโลกธรรม สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยโลกธัมมสูตร ว่าด้วยโลกธรรม สูตรที่ 2
  • 7. เทวทัตตวิปัตติสูตร ว่าด้วยวิบัติของพระเทวทัต
  • 8. อุตตรวิปัตติสูตร ว่าด้วยพระอุตตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติ
  • 9. นันทสูตร ว่าด้วยพระนันทะ 
  • 10. การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณะหยากเยื่อ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน