พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 2

เล่ม 12 ส่วน 2

 • อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย
 • อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น 
 • อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น
 • อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา
 • อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ
 • 3. ธัมมทายาทสูตร ว่าด้วยทายาทแห่งธรรม
 • ความไม่สนใจศึกษาวิเวก
 • ความสนใจศึกษาวิเวก
 • มัชฌิมาปฏิปทา 
 • 4. ภยเภรวสูตร ว่าด้วยความขลาดกลัว
 • เหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า 16 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน