พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 32

เล่ม 22 ส่วน 32

 • 6. ปหีนสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลละได้
 • 7. อภัพพสูตร ว่าด้วยผู้ไม่อาจให้ธรรมเกิดขึ้น
 • 8. ปฐมอภัพพัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยอภัพพัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 2
 • 10. ตติยอภัพพัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 3
 • 11. จตุตถอภัพพัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 4
 • 10. อานิสังสวรรค หมวดว่าด้วยอานิสงส์
 • 1. ปาตุภาวสูตร ว่าด้วยเหตุปรากฏ
 • 2. อานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์แห่งโสดาปัตติผล
 • 3. อนิจจสูตร ว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยง
 • 4. ทุกขสูตร ว่าด้วยความเป็นทุกข์
 • 5. อนัตตสูตร ว่าด้วยความเป็นอนัตตา
 • 6. นิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพาน
 • 7. อนวัฏฐิตสูตร ว่าด้วยความไม่มั่นคง
 • 8. อุกขิตตาสิกสูตร ว่าด้วยนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น
 • 9. อตัมมยสูตร ว่าด้วยอตัมมยะ
 • 10 ภวสูตร ว่าด้วยภพและสิกขา
 • 11. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหาและมานะ
 • 11. ติกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมหมวดละ 3
 • 1. ราคสูตร ว่าด้วยราคะ
 • 2. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต
 • 3. วิตักกสูตร ว่าด้วยวิตก
 • 4. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา
 • 5. ธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ
 • 6. อัสสาทสูตร ว่าด้วยอัสสาททิฏฐิ
 • 7. อรติสูตร ว่าด้วยอรติ
 • 8. สันตุฏฐิตาสูตร ว่าด้วยสันตุฏฐิตา
 • 9. โทวจัสสตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก
 • 10. อุทธัจจสูตร ว่าด้วยอุทธัจจะ
 • 12. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยธรรมทั่วไป
 • 1. กายานุปัสสีสูตร ว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสสนา
 • 2. ธัมมานุปัสสีสูตร ว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา
 • 3. ตปุสสสูตร ว่าด้วยตปุสสคหบดี
 • 4-23. ภัลลิกาทิสูตร ว่าด้วยภัลลิกคหบดี เป็นต้น
 • ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน