พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 21

เล่ม 30 ส่วน 21

  • 8. ขัคควิสาณสุตตนิทเทส 
  • ปฐมวรรค 
  • ว่าด้วยการประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด
  • ว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้เดียว
  • ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
  • ว่าด้วยความประพฤติ 8 อย่าง
  • ว่าด้วยนรก
  • ว่าด้วยภัย
  • ว่าด้วยตัณหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน