พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 9

เล่ม 31 ส่วน 9

 • 34. นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส (ต่อ) แสดงนิโรธสมาปัตติญาณ 
 • 35. ปรินิพพานญาณนิทเทส แสดงปรินิพพานญาณ 
 • 36. สมสีสัฎฐญาณนิทเทส แสดงสมสีสัฎฐญาณ 
 • 37. สัลเลขัฎฐญาณนิทเทส แสดงสัลเลขัฎฐญาณ 
 • 38. วิริยารัมภญาณนิทเทส แสดงวิริยารัมภญาณ 
 • 39. อัตถสันทัสสนญาณนิทเทส แสดงอัตถสันทัสสนญาณ 
 • 40. ทัสสนวิสุทธิญาณนิทเทส แสดงทัสสนวิสุทธิญาณ 
 • 41. ขันติญาณนิทเทส แสดงขันติญาณ 
 • 42. ปริโยคาหนญาณนิทเทส แสดงปริโยคาหนญาณ 
 • 43. ปเทสวิหารญาณนิทเทส แสดงปเทสวิหารญาณ 
 • 44-49. ฉวิวัฎฎญาณนิทเทส แสดงญาณในการหลีกออก 6 อย่าง 
 • 50. อิทธิวิธญาณนิทเทส แสดงอิทธิวิธญาณ 
 • 51. โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส แสดงโสตธาตุวิสุทธิญาณ 
 • 52. เจโตปริยญาณนิทเทส แสดงเจโตปริยญาณ 
 • 53. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทส แสดงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 • 54. ทิพพจักขุญาณนิทเทส แสดงทิพพจักขุญาณ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน