พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 15

เล่ม 27 ส่วน 15

 • 13. เตรสกนิบาต 
 • 1. อัมพชาดก ว่าด้วยมนต์เสกมะม่วง 9
 • 2. ผันทนชาดก ว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้สะคร้อ 
 • 3. ชวนหังสชาดก ว่าด้วยพญาชวนหงส์ 9
 • 4. จูฬนารถกัสสปชาดก ว่าด้วยกัสสปดาบสสอนจูฬนารทดาบส 
 • 5. ทูตชาดก ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูต 
 • 6. กาลิงคโพธิชาดก ว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิมณฑล 
 • 7. อกิตติชาดก ว่าด้วยอกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ 
 • 8. ตักกริยชาดก ว่าด้วยตักกริยมาณพเตือนอาจารย์ 
 • 9. รุรุมิคราชชาดก ว่าด้วยน้ำใจของพญาเนื้อรุรุ 
 • 10. สรภมิคชาดก ว่าด้วยละมั่งทำคุณแก่พระราชา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน