พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 16

เล่ม 23 ส่วน 16

  • 6. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ
  • 7. สัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยสัปปุริสทาน
  • 8. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษ
  • 9. อภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล
  • 10. ทุจจริตวิปากสูตร ว่าด้วยวิบากแห่งทุจริต
  • 5. อุโปสถวรรค หมวดว่าด้วยอุโบสถ
  • 1. สังขิตตุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยย่อ
  • 2. วิตถตุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน