พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 24

เล่ม 24 ส่วน 24

  • 3. นันทิยสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
  • 4. สุภูติสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสุภูติ
  • 5. เมตตาสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา
  • 6. อัฏฐกนาครสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวอัฏฐกนคร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน