พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 33

เล่ม 40 ส่วน 33

 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 4. นิสสยวาร    
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย  
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • เหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • สุทธนัย
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 6. สัมปยุตตวาร    
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย  
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน