พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 11

เล่ม 9 ส่วน 11

 • ยัญที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยทาน     
 • พราหมณ์กูฏทันตะประกาศตนเป็นอุบาสก     
 • พราหมณ์กูฏทันตะบรรลุโสดาปัตติผล     
 • 6. มหาสิสูตร      
 • เรื่องพราหมณทูต     
 • เรื่องเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี     
 • สมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วน     
 • อริยผล 4     
 • อริยมรรคมีองค์ 8     
 • เรื่องนักบวช 2 รูป     
 • 7. ชาลิยสูตร      
 • เรื่องนักบวช 2 รูป     
 • 8.มหาสีหนาทสูตร      
 • เรื่องอเจลกัสสปะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน