พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 15

เล่ม 21 ส่วน 14

  • 9. นิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพาน
  • 10. มหาปเทสสูตร ว่าด้วยมหาปเทส
  • 4. โยธาชีววรรค หมวดว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ
  • 1. โยธาชีวสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ
  • 2. ปาฏิโภคสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครประกันได้
  • 3. สุตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ได้ฟัง
  • 4. อภยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้กลัวตายและผู้ไม่กลัวความตาย
  • 5. สมณสัจจสูตร ว่าด้วยสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะ
  • 6. อุมมัคคสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญาใฝ่รู้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน