พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 20

เล่ม 21 ส่วน 20

 • 10. จตุตถปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 4
 • 2. โสภณวรรค หมวดว่าด้วยผู้ทำบริษัทให้งาม 
 • 1. ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท
 • 2. ทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ
 • 3. อกตัญญุตาสูตร ว่าด้วยความเป็นไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ
 • 4. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
 • 5. ปฐมมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 2
 • 9. อหิริกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ
 • 10. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีล
 • 3. ทุจจริตวรรค หมวดว่าด้วยทุจริตและสุจริต
 • 1. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริตและสุจริต
 • 2. ทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ
 • 3. อกตัญญุตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ
 • 4. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
 • 5. ปฐมมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 2
 • 9. อหิริกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ
 • 10. ทุปปัญญสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามและผู้มีปัญญา
 • 11. กวิสูตร ว่าด้วยกวี
 • 4. กัมมวรรค หมวดว่าด้วยกรรม
 • 1. สังขิตตสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยย่อ
 • 2. วิตถารสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยพิสดาร
 • 3. โสณกายนสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อโสณกายนะ
 • 4. ปฐมสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน