พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 9

เล่ม 16 ส่วน 9

  • 6. สัมมสสูตร ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายใน
  • 7. นฬกลาปิสูตร ว่าด้วยกำไม้อ้อ
  • 8. โกสัมพิสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรม ณ กรุงโกสัมพี
  • 9. อุปยันติสูตร ว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน