พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 12

เล่ม 26 ส่วน 12

  • 2. เสรีสกเปตวัตถุ  เรื่องเสรีสกเปรต 
  • 3. นันทกเปตวัตถุ  เรื่องนันทกเปรต 
  • 4. เรวตีเปตวัตถุ  เรื่องนางเรวดีเปรต 
  • 5. อุจฉุเปตวัตถุ  เรื่องเปรตเจ้าของไร่อ้อย 
  • 6. กุมารเปตวัตถุ  เรื่องกุมารเปรต 
  • 7. ราชปุตตเปตวัตถุ  เรื่องเปรตราชบุตร 
  • 8. คูถขาทกเปตวัตถุ  เรื่องเปรตกินคูถ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน