พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 24

เล่ม 33 ส่วน 24

  • 2. สุเมธกถา ว่าด้วยพระสุเมธพุทธเจ้า 
  • 3. พุทธวงศ์ 
  • 1. ทีปังกรพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้า 
  • 2. โกณฑัญญพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระโกณฑัญญพุทธเจ้า 
  • 3. มังคลพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระมังคลพุทธเจ้า 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน