พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 33

เล่ม 37 ส่วน 33

 • 6. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังปฏิคคัณหาตีติกถา (171) ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณา 
 • 7. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังวิโสเธตีติกถา (173) ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจด  
 • 8. นวัตตัพพังสังโฆภุญชตีติกถา (173) ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันได้ 
 • 9. นวัตตัพพังสังฆัสสทินนังมหัปผลันติกถา (174) ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมาก 
 • 10. นวัตตัพพังพุทธัสสทินนังมหัปผลันติกถา (175) ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก 
 • 11. ทักขิณาวิสุทธิกถา (176) ว่าด้วยทักษิณาบริสุทธิ์ 
 • 18. อัฏฐารสมวรรค 
 • 1. มนุสสโลกกถา (177) ว่าด้วยมนุษยโลก 
 • 2. ธัมมเทสนากถา (178) ว่าด้วยการแสดงธรรม 
 • 3. กรุณากถา (179) ว่าด้วยกรุณา 
 • 4. คันธชาติกถา (180) ว่าด้วยคันธชาติ 
 • 5. เอกมัคคกถา (181) ว่าด้วยทางสายเดียว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน