พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 25

เล่ม 32 ส่วน 25

  • 2. เสลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ  
  • 3. สัพพกิตติกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพกิตติกเถระ 
  • 4. มธุทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมธุทายกเถระ  
  • 5. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมกูฏาคาริกเถระ 
  • 6. พักกุลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพักกุลเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน