พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 20

เล่ม 42 ส่วน 20

 • 29. คันถคันถนิยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 30. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย 
 • 2. ปัจจนียะ 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 31. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 6-7. โอฆ-โยคโคจฉกะ   
 • 32-43. โอฆทุกะ เป็นต้น     
 • 8. นีวรณโคจฉกะ      
 • 44. นีวรณทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน