พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 13

เล่ม 21 ส่วน 13

 • 9. ภิกขุนีสูตร ว่าด้วยภิกษุณี
 • 10. สุคตวินยสูตร ว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต
 • 2. ปฏิปทาวรรค หมวดว่าด้วยปฏิปทา
 • 1. สังขิตตสูตร ว่าด้วยปฏิปทาโดยย่อ
 • 2. วิตถารสูตร ว่าด้วยปฏิปทาโดยพิสดาร
 • 3. อสุภสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย 
 • 4. ปฐมขมสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยขมสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ 2
 • 6. อุภยสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน 
 • 7. มหาโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระมหาโมคคัลลานะหลุดพ้น
 • 8. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพ้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน