พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 7

เล่ม 10 ส่วน 7

  • การสร้างเมืองปาฎลีบุตร 
  • เรื่องอริยสัจ 4 ประการ 
  • ความไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 
  • หลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม 
  • นางอัมพปาลีคณิกา 
  • ทรงเข้าจำพรรษาในเวฬุวคาม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน