พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 13

เล่ม 13 ส่วน 13

  • 9. โคลิสสานิสูตร ว่าด้วยภิกษุชื่อโคลิสสานิ   
  • 1. คุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด  
  • 10. กีฏาคิริสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคิรีนิคม   
  • 1. คุณของการฉันอาหารน้อย  
  • 2. พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล  
  • 3. กุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนา 3  
  • 4. บุคคล 7 จำพวก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน