พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 10

เล่ม 9 ส่วน 10

  • คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราช 8 อย่าง     
  • คุณลักษณะของพราหมณ์ปุโรหิต 4 อย่าง     
  • ยัญพิธี 3 ประการ     
  • พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำ 10 อย่างก่อนจะทรงบูชายัญ     
  • พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายัญด้วยอาการ 16 อย่าง
  • ยัญที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยทาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน