พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 7

เล่ม 40 ส่วน 7

  • 3. ปัจจยวาร 
  • 1. ปัจจยานุโลม 
  • 1. วิภังควาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน