พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 9

เล่ม 27 ส่วน 9

 • 6. ฉักกนิบาต 
 • 1. อวาริยวรรค หมวดว่าด้วยบิดาของนางอวาริยา 
 • 1. อวาริยชาดก ว่าด้วยบิดาของนางอวาริยา 
 • 2. เสตเกตุชาดก ว่าด้วยเสตเกตุดาบส 
 • 3. ทรีมุขชาดก ว่าด้วยพระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า 
 • 4. เนรุชาดก ว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ 
 • 5. อาสังกชาดก ว่าด้วยอาสังกากุมาริกา 9
 • 6. มิคาโลปชาดก ว่าด้วยนกแร้งมิคาโลปะ 9
 • 7. สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี 
 • 8. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยไก่โพธิสัตว์ 
 • 9. ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัย 9
 • 10. นันทิยมิคราชชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อนันทิยะ 
 • 2. ขรปุตตวรรค หมวดว่าด้วยม้าเกิดแต่ลา 
 • 1. ขปุตตชาดก ว่าด้วยม้าสินธพลูกลา 9
 • 2. สูจิชาดก ว่าด้วยเข็ม 
 • 3. ตุณฑิลชาดก ว่าด้วยตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์ 9
 • 4. สุวัณณกักกฏกชาดก ว่าด้วยปูทองที่ฉลาด 
 • 5. มัยหกสกุณชาดก ว่าด้วยนกมัยหกะ 
 • 6. ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ว่าด้วยผู้เบียดเบียนนักบวช 
 • 7. อุปสืงฆปุปผชาดก ว่าด้วยฤาษีลักดมดอกไม้ 
 • 8. วิฆาสาทชาดก ว่าด้วยผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดน 
 • 9. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์ 
 • 10. มณิชาดก ว่าด้วยกาถูกกระเบื้องแขวนคอแทนแก้วมณี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน